Обновено: вторник, 19 септември 2017 12:11

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити се провеждат по изпитни програми, които са приети от катедрения съвет на катедрата, която ще обучава докторанти и са утвърдени от зам.-ректора по НИД  на УНСС. Изпитните програми предстои да бъдат обявени в настоящия сайт.

Кандидат-докторантите полагат следните конкурсни изпити:

- по специалността

- по чужд език (английски, немски, френски, испански или руски)

 

Изпитът по специалността се провежда на български език. Състои се от две части - писмен и устен, с отделни оценки за всяка част. Писменият изпит се провежда анонимно и продължава четири астрономични часа. До устен изпит се допускат кандидатите, получили оценка от писмения изпит не по-ниска от „много добър” (4,50). За успешно положили изпита се считат кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и от устния изпит не по-ниска от „много добър” (5,00). Изпитът се провежда от комисия, която включва минимум трима преподаватели - хабилитирани лица или лица, притежаващи образователната и научна степен „доктор“, в рамките на професионалното направление на конкурса.

Изпитът по чужд език е устен и се провежда до 15 дни след датата на провеждане на изпита по специалността. До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, които са положили успешно изпита по специалността. За успешно положили изпита по чужд език се считат кандидатите, получили оценка не по-ниска от „добър” (4,00). Изпитът се провежда от комисия, която включва минимум двама преподаватели по съответния език. Допуска се в тази комисия да участват и нехабилитирани лица.

Оценките от конкурсните изпити се оформят от комисиите и се отразяват в индивидуални протоколи.