Връзки - Бакалаври - ДО

Untitled Document

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

 

 

График за записване на летен семестър на бакалаври Дистанционно обучение за учебната 2016/17 г.

със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

 

Направление/поднаправление/специалност

Дата за записване

Курс

1.

„Администрация и управление“

13.02.2017 г.

първи курс
„Икономика,общество и човешки ресурси“

14.02.2017 г.

„Икономика и инфраструктура“

15.02.2017 г.

„Финанси, счетоводство и контрол“
2.

„Икономика,общество и човешки ресурси“

16.02.2017 г.

втори курс

„Икономика и инфраструктура“

„Администрация и управление“

17.02.2017 г.

„Финанси, счетоводство и контрол“

20.02.2017 г.

3. "Бизнес администрация"

20.02.2017 г.

трети курс
"Публична администрация"
"Счетоводство и контрол"

21.02.2017 г.

"Икономика"

"Маркетинг"

4.

За всички специалности

22.02. - 23.02.2017 г.

четвърти курс

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - БАКАЛАВЪР СОФИЯ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 година
 
КУРС НАПРАВЛЕНИЕ ДАТА НА ЗАНИМАНИЕТО ЧАС ПРЕПОДАВАТЕЛ
 
ПЪРВИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 

   
ПЪРВИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ      
ПЪРВИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
   
ПЪРВИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ      
 
ВТОРИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА      
ВТОРИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ      
ВТОРИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ      
   
   
ВТОРИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ