Обновено: петък, 18 януари 2013 10:22

Изисквания към авторите на студии в Научните трудове на УНСС

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ – Задължителни изисквания към авторите на студии в Научните трудове на УНСС!)

 

П Р А В И Л Н И К

за устройството и дейността на Редакционния съвет на “Годишник на УНСС и Научни трудове на УНСС”

.  .  .  .  .

 

Член 7. Условията за приемане на студиите за печат в Годишник на УНСС и Научни трудове на УНСС са следните:

1. В студията трябва да се анализира актуален и значим проблем, разработката да е с висока научна стойност и с доказана практическа ценност.

2. Студията  да е в препоръчителен обем от 30–50 стандартни авторски страници (30 реда по 65 знака).

3. Студиите да се представят (на хартиен и електронен носител) в сектор “Научни издания” на дирекция “Наука” – в 2 екземпляра, без да се посочва на титулната страница името на автора/авторите.

4. Студиите на нехабилитираните лица за Научни трудове на УНСС трябва да бъдат обсъдени (комплектувани с две рецензии от хабилитирани лица) и препоръчани за печат от катедрени съвети на висши училища или съвети на първични звена на изследователски институти. При депозиране на студиите се прилагат авторовата презентация на изследването на хартиен и електронен носител (Приложение 1) и в запечатан плик – по два екземпляра на рецензиите от първичните звена, мнението- отговор на автора по бележките в рецензиите и препис-извлечение от протокола от обсъждането в катедрата/първичното изследователско звено. Пликът се разпечатва след постъпване на рецензиите на рецензентите, определени от Съвета.

5. Режимът по. т. 4 е валиден изцяло и за студиите на хабилитираните лица за отпечатване в Научните трудове на УНСС.

6. Председателят и научният секретар на Съвета могат да отправят – по изключение,  покани за написване на студии за Научни трудове на УНСС към изтъкнати учени и специалисти от или извън академичния състав на УНСС, които не се рецензират. Предложенията за отправяне на покани се одобряват от членовете на Съвета. При неодобрение на предложението, поканата се отклонява.

7. Режимът по т. 6 е валиден изцяло за студиите в Годишник на УНСС.

8. Ръкописи, постъпили за разглеждане от Съвета, не се връщат на техните автори.

9. Постъпилите за обсъждане от членовете на Съвета авторски материали се съхраняват в срок от 12 месеца от датата на постъпването им, след което се унищожават по съответен ред.   

.  .  .  .  .

Член 8. В обсъждането и одобряването на представените за издаване в Годишник на УНСС и Научни трудове на УНСС студии се спазва следната процедура:

.  .  .  .  .

3. Рецензираните студии се обсъждат в присъствието на техните автори. Членовете на Съвета са запознати предварително с авторовата презентация на студията. Научният секретар запознава членовете на Съвета с постъпилите рецензии (тези  по реда на т. 7.4, заедно с отговора на автора, и двете рецензии от рецензентите, определени от Съвета). Авторът взема отношение по втората група рецензии. Членовете на  Редакционния съвет  обсъждат качествата на разработката, поставят въпроси на автора, получават неговите отговори и взема съответното решение...

4. След отразяване на бележките и препоръките на рецензентите авторите представят в сектор “Научни издания”:

  • аргументиран доклад за направените промени в студията;
  • поправен вариант на студията (заедно с ключови думи и JEL-класификация!), както и с резюмета (на български и английски езици с обем до 200 думи) на хартиен (в 1 екз.) и електронен носител.

 

Член 9. За улесняване на редактирането, форматирането и издаването на Годишник на УНСС и Научни трудове на УНСС членовете на Съвета приемат Изисквания към авторите за текстово оформяне на студиите (Приложение 3).

.  .  .  .  .


 

Приложение 1

 

 

Презентация на студията

 

Тема: ......................................................................................................................

 

 

Основни елементи

Кратко описание

1.

Изследователски обект (поле)

 

2.

Изследователски предмет (проблем, компексна задача)

 

3.

Изследователска задача (предикат – изследван признак)

 

 

Изследователска цел

 

4.

Изследователска теза (научна интрига)

 

5.

Изследователски хипотези (работни хипотези: разгръщане на научната интрига)

 

6.

Подход на изложение (основни задачи)

 

 

Изследователски методи

 

7.

Изследователски ограничения

 

8.

Информационно осигуряване на изследването

 

9.

Съдържание на разработката

 

10.

Обем на разработката, общо, в т. ч.

 

 

- основен текст

 

 

- допълнителен текст

 

 

- използвана литература (брой, в т. ч. на кирилица и на латиница)

 

11.

Очаквания  за приноси

Дефиниране:

12.

Резюме

 


Приложение 3

 

Изисквания към авторите за текстово оформяне на студиите

 

Студиите се депозират на електронен носител, придружени от печатно копие в два екземпляра, текстово оформени при следните технически  изисквания:

а)  Шрифт – Times New Roman 12; Page Setup – Top: 2,5 см, Bottom: 2,5 см, left: 2,5 см, Right: 2,5 см; Paper Size – A4; Line Spacing – 1,5 lines; First Line: 1,5 см.

б) Таблиците се изработват в Word Table или Excel. Номерират се последователно според цитирането им в текста. Всяка таблица трябва да има заглавие. За предпочитане е тя да се събира на страницата, без да се обръща широката част на листа хоризонтално. Необходимите обяснения се дават под нея, като се означават със съответните символи/знаци.

в) Фигурите да бъдат правени по възможност в графични програми (Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop) или Excel. Да не бъдат Picture, за да може да се коригира текста в тях, ако е необходимо! Да се номерират последователно според реда на цитиране в текста. Да се избягват много надписи вътре във фигурите.

г) Снимки и сканирани изображения да бъдат правени на отделни файлове, за предпочитане в JPG или TIFF формат, а не вмъкнати в текста. Снимките трябва да са с добро качество и подходящи за печат. Цветни илюстрации се приемат по изключение след специално договаряне с ИК УНСС и евентуално заплащане на допълнителните разходи!

д) За изработване на формули да се използва Word Equation. Номерата на формулите да се изписват в малки скоби в лявата част на страницата!


Университет за национално и световно стопанство

Дирекция „Наука”

Редакционен съвет на „Годишник  на УНСС и Научни трудове на УНСС”

.................................................................................................................

 

 

 

Основни  елементи  на   Резюме  на студия

 

 

а) Формулиране на проблема и на целта на разработката. 

б) Обект, предмет и подход на анализ и изложение. Хипотетичен апарат.  

в) Основни аспекти на разработването на изследователския проблем. 

г) Основни тематични единици и интерпертации на основни обобщения, доказващи работните хипотези.

д) Кратко описане на резултатите от изследването.

 

(Приети на заседанието  на Редакционния съвет на „Годишник на УНСС и Научни трудове на УНСС” от 29.11.2012 г.)