Обновено: понеделник, 09 декември 2013 13:19
Save as PDF Print Increase font size

Документи и такси

Такса за участие в кандидатстудентски конкурс:

- изпит за електронна сесия - 50лв.
- изпит за хартиена сесия - 50 лв.


Чл. 15. (1) В срока, посочен в Графика, кандидат-студентите за об­­разователно-квалификационна степен "магистър" подават следните до­ку­менти:

 1. Плик-молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
 2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.

Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, представя уверение или академична справка от съответното висше училище със среден успех от следването, оценка от държавен изпит за завършена бакалавърска степен, специалност и професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал.

За кандидатите от други легитимни висши училища, на които завършената специалност и професионално направление не съвпадат с тези в УНСС, при подаване на документите определящо е професионалното им направление за възможните специалности, за които имат право да кандидатстват.

 1. Кандидат-студентите за специалностите "Международни икономически отно­шения", "Международни отношения: Международна публична администрация", "Международни икономически отношения" със специализация "Международен бизнес", "Управление на веригата на доставките" и "Международен транспорт и спедиция"с преподаване на английски език, "Икономика на туризма", "Икономика на туризма и свободното време", "Международен туризъм" и "Интелектуална собственост и бизнес" трябва да представят един от следните доку­менти, удостоверяващи владеене на чужд език, съгласно изискванията на чл. 14, алинеи 3 и 4: диплома за завършено филологическо образование, диплома (или уверение) от съответното висше училище за завършена образователно-квалифика­ци­он­на степен "бакалавър" или "магистър" с успешно положен държавен изпит по чужд език, диплома от езикова гимназия, документ за успешно положени тестове TOEFEL, SAT и други или успешно завършен езиков курс с хорариум не по-малък от 360 часа или покрито ниво минимум В2.
 2. Кандидатите за специалност "Европейски бизнес и финанси" и "Международен бизнес и мениджмънт" доказват владеене на английски език с един от следните документи - TOEFEL 560 и IELTS 6.5. При липса на един от посочените документи се явяват на изпит - тест по английски език.
 3. Състезателна карта (по образец за кандидатстване за магистърска степен в УНСС).
 4. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, пред-
  ставят документ, удостоверяващ тези обстоятелства (оригинал и ксерокопие).
 5. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България - лична карта или международен паспорт (оригинал и ксерокопие).
 6. Автобиография от кандидатите, желаещи да се обучават в дистанционна форма.
 7. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурсен изпит/и и за магистърска степен.

 

Таксата за кандидатстудентския изпит се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр: УНСС

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕ­ТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУ­ДЕНТА.

За "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТ­СТУ­ДЕНТ­СКА ТАКСА.

(2) От такса се освобождават:

а) инвалиди с изгубена работоспособност над 70 %, представили решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца от системата на Министерството на образованието и науката.

Освобождаването от такса за кандидатстудентски изпит става въз основа на оригинал и копие от документа, удостоверяващ определените обстоятелства.

(3) Гражданите на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС при условията и реда, определени за български граждани.

(4) Завършилите в небългарски висши училища:

1. Представят следните документи:

- Легализирана диплома - оригинал и нотариално заверено ксерокопие;

- Молба (по образец);

- Документ за внесена административна такса.

2. В срок до 28 юни (за записване от зимен семестър) или до 1 октомври (за записване от летен семестър) документите се подават в Университета за национално и световно стопанство - отдел "Студенти - Магистър" или в Центъра за прием на документи. Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в оригинал.

3. След подаването на документите в едномесечен срок УНСС ги подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация за становище относно легитимността на висшето училище, издало дипломата, и автентичността на дипломата за висше образование.

4. След получаване на становище от Националния център за информация и документация депозираните документи се разглеждат в УНСС от Комисията за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

5. Комисията излиза със становище и го внася в Академичния съвет на УНСС, който взима решение за признаване на степен на висше образование с цел продължаване на обучението.

(5) Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.

Чл. 16. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Чл. 17. Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

Чл. 18. При подаване на документите длъжностното лице след проверка от­белязва входящия номер върху плик-молбата и връща на кандидат-сту­ден­та компютърна разпечатка, в която са записани датата, часът и залата, в която ще се проведе изпитът.

Чл. 19. Не се правят промени и допълнения към вече подадените документи.

Чл. 20. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.

Чл. 21. (1) Чуждестранни граждани, които кандидатстват за обучение в магистърска степен при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актовете на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

(2) Чуждестранните граждани, които кандидатстват за обучение в магистърска степен при условията на чл. 95, ал. 7 и 9 от Закона за висше образование, подават документите си в УНСС в сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" - централно фоайе, в срок до 28 юни (за записване от зимен семестър) или до 1 октомври (за записване от летен семестър).

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба (по образец);
 2. Копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър";
 3. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България - за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалности на български език);
 4. Документ за владеене на английски език съгласно изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 3 (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на английски език);
 5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 6. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно граж­данство, едното от които е българско;
 7. Две снимки;
 8. Копие на документ за самоличност;
 9. Документ за платена административна такса.

(3) Документите по т. 2 и 4 трябва да бъдат легализирани, преведени и за­ве­рени в съответствие с разпоредбите на международните договори на
Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по об­щия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

(4) Кандидатите, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, се записват в УНСС, след като са получили виза "D", пристигнали са в Република България и имат призната степен на висше образование с цел продължаващо обучение.

На кандидати (български или чуждестранни граждани), завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища и притежаващи удостоверение, издадено от НАЦИД за призната степен на висше образование в Република България, УНСС признава удостоверението за продължаване на обучението.