Обновено: вторник, 01 септември 2015 22:32
Save as PDF Print Increase font size

Такси за обучение

Семестриални такси за обучение срещу заплащане по специалности на студентите в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2015/2016 г. 

ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ЗАПЛАЩАТ:

  1. ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - 900 ЛВ.
  2. ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 1800 ЛВ. 

Студентите на индивидуално обучение заплащат пълната такса за обучение при записването си. Таксата за индивидуална форма на обучение по приет учебен план е  50 на сто по-висока от таксата за редовна форма на груповото обучение в същата специалност, когато има организирано такова обучение.

Таксата за обучение по индивидуално разработен (персонален) учебен план е 50 на сто по-висока от таксата за редовна форма на груповото обучение по най-близката специалност от същото професионално направление. 


 Студентите от ОКС "магистър" , които възстановяват студентските си права и следва да се явят на максимум до два семестриални изпита, заплащат за всеки от тях такса в размер на 120 (сто и двадесет) лева., а всички останали заплащат пълна семестриална такса за платено обучение.


Семестриални такси за обучение на студентите за степен "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър" за учебната 2015 – 2016 г.

Направления:

Редовно

Икономика
(всички икономически специалности)

231.00 лв.

Администрация и управление 
(специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация")

231.00 лв.

Социология, антропология и науки за културата 
(специалност "Социология")

335.00 лв.

Политически науки
(специалности "Политология" , "Международни отношения" и "Европеистика")

335.00 лв.

Обществени комуникации и информационни науки 
(специалност "Журналистика и масмедии")

335.00 лв.

 

  1. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС “магистър” по всички специалности с преподаване на български език
    в УНСС – гр. София, е в размер на 900 лв. (деветстотин).
  2. Семестриалната такса за всички специалности с преподаване на английски език е в размер на 1 800 лв. (хиляда и осемстотин) и се отнася за първи и втори семестър на обучение в България.