Обновено: петък, 16 август 2013 11:00
Save as PDF Print Increase font size

Такси за обучение

 

Семестриални такси за обучение срещу заплащане по специалности на студентите в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2012/2013 г.


!!!! ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ЗАПЛАЩАТ:

  1. ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - 900 ЛВ.
  2. ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 1800 ЛВ.
А. За завършили ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър”

N по
ред

Специалности и специализации

семестриална такса

1.

Администрация и управление

1.1

Бизнес администрация вкл. Хасково

900

1.1.1

Бизнес администрация със специализация
Управление на качеството и околната среда

900

1.1.2

Бизнес администрация
със специализация “Бизнес комуникации

800

1.1.3

Бизнес администрация със специализация “Социална отговорност”

900

1.2

Публична администрация

900

1.2.1

Публична администрация
със специализация “Здравен мениджмънт” вкл. Хасково

900

1.2.2

Публична администрация
със специализация “Държавна администрация

900

1.3

Регионално развитие

900

2.

Икономика

2.1

Емпирични, социални, маркетингови и политически изследвания

800

2.2.

Бизнес информатика със специализация  “Информационни технологии за бизнес анализи”

800

2.3

Бизнес икономика

800

2.4

Европейски бизнес и финанси

1 800

2.5

Застраховане и социално дело

800

2.6

Застраховане и социално дело със специализация “ Застраховане”

800

2.7

Интелектуалната собственост

800

2.8

Икономика на човешките ресурси със специализация “Управление на човешките ресурси”

800

2.9

Икономика на търговията

800

2.10

Икономическа политика

700

2.11

Икономика на отбраната и сигурността

700

2.12

Икономика на отбраната и сигурността
със специализация “Корпоративна сигурност”

700

2.13

Икономика на туризма

800

2.14

Икономика на индустрията

800

2.14.1

Икономика на недвижимата собственост

800

2.14.2

Икономика на недвижимата собственост
със специализация “Мениджмънт на недвижимата собственост”

800

2.15

Икономическа социология със специализация “Икономика и общество”

800

2.16

Икономика на транспорта

800

2.17

Икономика на енергетиката

800

2.18

Макроикономика

700

2.19

Маркетинг

900

2.20

Маркетинг със специализация  “Рекламен мениджмънт”

900

2.21

Международен туризъм

800

2.22

Международни икономически отношения

900

2.23

Управление на международни проекти

900

2.24

Международен бизнес – български език

900

2.25

Международен бизнес – английски език

1 350

2.26

Международна търговия и развитие

900

2.27

Международни финанси

900

2.28

Прогнозиране и планиране

900

2.28.1

Прогнозиране и планиране със специализация “Корпоративни системи и програми”

900

2.29

Публични финанси вкл. Хасково

900

2.30

Стопанска логистика

700

2.31

Счетоводство

900

2.32

Счетоводство и контрол вкл. Хасково

900

2.33

Статистика и иконометрия

700

2.34

Финансов контрол

900

2.34.1

Финансов контролсъс специализация “Одитинг”

900

2.35

Финанси

900

2.36

Финанси със специализация “Дългът и финансовите кризи”

900

2.37

Финансов мениджмънт

900

2.38

Бизнес анализи и проекти

800

2.39

Предприемачество със специализация “Фамилно предприемачество”

800

2.40

Икономика на осигурителните системи

800

2.41

Енергиен бизнес

800

2.42

Транспортен бизнес

800

3

Обществени комуникации и информационни науки

3.1

Журналистика и масмедии със специализацияМасмедии и политика”

800

3.2

Медии и журналистика със специализацияПродуцентство и културни индустрии

800

4.

Политически науки

4.1

Политология

800

4.2

Приложна политология

800

4.3

Национална сигурност

800

5.

Социални, стопански и правни науки

5.1

Социология със специализация “Лидерство и организационна диагностика”

800

5.2

Социология със специалност “Социално предприемачество”

800

5.3

Социология със специалност “Икономика и общество”

800

5.4

Социология със специалност “Европейска социална политика и социална работа”

800

5.5

Социология със специализация “Приложна социология”

800

5.6

Социология със специализация “Социология и икономика на публичната сфера”

800

Б. За завършили “професионален бакалавър”

N по
ред

Специалности и специализации

семестриална такса

1.

Администрация и управление

1.1

Бизнес администрация

800

1.1.1

Бизнес администрация
със специализация “Мениджмънт на сигурността

800

1.2

Публична администрация

800

1.2.1

Публична администрация
със специализация “Здравен мениджмънт

900

1.3

Регионално развитие

800

2.

Икономика

2.1

Икономика на човешките ресурси със специализация “Управление на човешките ресурси”

800

2.2.

Маркетинг

900

2.3

Публични финанси

900

2.4

Счетоводство и контрол

900

2.5

Икономика на отбраната и сигурността

800

Семестриалната такса по т. 2.4 по сп. “Европейски бизнес и финанси” в размер на 1 800 лв. се отнася за І и ІІ семестър за обучение в България.

Студентите на индивидуално обучение заплащат пълната такса за обучение при записването си. Таксата за индивидуална форма на обучение по приет учебен план е:
1. 50 на сто по-висока от таксата за редовна форма на груповото обучение в същата специалност, когато има организирано такова обучение;
2. 50 на сто по-ниска от таксата за редовна форма на груповото обучение в същата специалност, когато няма организирано такова обучение.

Таксата за обучение по индивидуално разработен (персонален) учебен план е 50 на сто по-висока от таксата за редовна форма на груповото обучение по най-близката специалност от същото професионално направление.

 


 

Студентите от ОКС "магистър" , които възстановяват студентските си права и следва да се явят на максимум до два семестриални изпита, заплащат за всеки от тях такса в размер на 120 (сто и двадесет) лева., а всички останали заплащат пълна семестриална такса за платено обучение.

  


 

Семестриални такси за обучение на студентите за степен "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър" за учебната 2013 - 2014
Направления:
Редовно
Икономика
(всички икономически специалности)
231.00 лв.
Администрация и управление 
(специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация")
231.00 лв.
Социология, антропология и науки за културата 
(специалност "Социология")
335.00 лв.
Политически науки
(специалности "Политология" , "Международни отношения" и "Европеистика")
335.00 лв.
Обществени комуникации и информационни науки 
(специалност "Журналистика и масмедии")
335.00 лв.

 

  1. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС “магистър” по всички специалности с преподаване на български език
    в УНСС – гр. София, е в размер на 900 лв. (деветстотин).
  2. Семестриалната такса за всички специалности с преподаване на английски език е в размер
    на 1 800 лв. (хиляда и осемстотин) и се отнася за първи и втори семестър на обучение в България.