Обновено: четвъртък, 04 юни 2015 10:46
Save as PDF Print Increase font size

Такси за обучение


Семестриални такси за обучение на студентите и докторантите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския Съюз или на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария,  за учебната 2015 - 2016 г. (в лева)
Семестриални такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2015 - 2016 г.
Направления:
Редовно
Дистанционно
Икономика
(всички икономически специалности)
231.00 лв.
231.00 лв.
Администрация и управление
(специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация")
231.00 лв.
231.00 лв.
Социология, антропология и науки за културата 
(специалност "Социология")
335.00 лв.
-
Политически науки
(специалности "Политология", "Европеистика" и "Международни отношения"
335.00 лв.
-
Обществени комуникации и информационни науки 
(специалност "Медии и журналистика" и специалност "Медия икономика" )
335.00 лв.
-

 

Семестриални такси за обучение по нова (втора) специалност в образователно-квалификационна степен "Бакалавър"на студентите през учебната 2015 - 2016 г.
Направления:
Икономика
(поднаправления "Икономика и бизнес", "Икономика  с чуждоезиково обучение", "Икономика с преподаване на английски език", "Икономика, общество и човешки ресурси", "Икономика на инфраструктурата", "Финанси, счетоводство и контрол")
577.50 лв.
Администрация и управление
577.50 лв.
Политически науки
(специалности "Политология", "Европеистика" и "Международни отношения")
889.40 лв.


Семестриални такси за обучение в ОКС "Магистър" на студентите
през учебната 2015 - 2016 г.
Направления:
Редовно
Право
(специалност "Право")
335.00 лв.

 

Такси за обучение срещу заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2015 - 2016 г.
1. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "бакалавър" през учебната 2015 - 2016 г.:  
1.1 Направление "Икономика" и направление "Администрация и управление" - редовно и дистанционно обучение
1 155.00 лв.
1.2 Направление "Социология, антропология и науки за културата", направление"Политически науки", направление "Обществени комуникации и информационни науки" - редовно обучение
1 778.80 лв.
2. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "магистър" след придобито средно образование през учебната 2015 - 2016 г.:  
2.1 Направление "Право" - редовно обучение
1 778.80 лв.

 

Такси за обучение за студенти втори и следваш курс, срещу заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2015 - 2016 г.
1. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "бакалавър" през учебната 2015 - 2016 г.:  
1.1 Направление "Икономика" и направление "Администрация и управление" - редовно и дистанционно обучение
1 155.00 лв.
1.2 Направление "Социология, антропология и науки за културата", направление"Политически науки", направление "Обществени комуникации и информационни науки" - редовно обучение
1 778.80 лв.
2. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "магистър" след придобито средно образование през учебната 2015 - 2016 г.:  
2.1 Направление "Право" - редовно обучение
1 778.80 лв.
На основание чл. 95, ал. 2 от ЗВО таксата за обучение се заплаща от студентите на равни вноски в началото на всеки семестър.


Семестриални такси за обучение на студентите за степен "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър" за учебната 2015 - 2016
Направления:
Редовно
Дистанционно
Икономика
(всички икономически специалности)
231.00 лв.
231.00 лв.
Администрация и управление 
(всички специалности)
231.00 лв.
231.00 лв.
Социология, антропология и науки за културата 
(всички специалности)
335.00 лв.
-
Политически науки
(всички специалности)
335.00 лв.
-
Обществени комуникации и информационни науки 
(всички специалности)
335.00 лв.
-

 

Семестриални такси за обучение срещу заплащане по специалности на студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за учебната 2013/2014 г.

  1. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС “магистър” по всички специалности с преподаване на български език в УНСС – гр. София, е в размер на 900 (деветстотин) лв.
  2. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС “магистър” по всички специалности с преподаване на български език в РЦДО – гр. Хасково и РЦДО – гр. Пловдив, е в размер на 800 (осемстотин) лв.
  3. Семестриалната такса за специалност “Европейски бизнес и финанси” е в размер на 1800 (хиляда и осемстотин) лв. и се отнася за първи и втори семестър на обучение в България.

Студентите на индивидуално обучение заплащат пълната такса за обучение при записването си. Таксата за индивидуално обучение е равна на таксата за редовна форма на групово обучение в същата специалност, когато има организиран прием.

Таксата за обучение по индивидуално разработен (персонален) учебен план е 50 на сто по-висока от таксата за редовна форма на груповото обучение по най-близката специалност от същото професионално направление.

 

Семестриални такси за обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 от ЗВО (в евро), за учебната 2015-2016 г.

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Направления:

“Социология, антропология и науки за културата”, “Политически науки”, “Обществени комуникации и информационни науки”, “Право”, “Икономика”, “Администрация и управление”
Редовно обучение
Дистанционна форма
Задочно обучение
Чуждестранни студенти, за ОКС “Бакалавър”
1 650 евро – 3 227,12 лв.
1 650 евро – 3227,12 лв.
Чуждестранни студенти, за ОКС “Магистър”, направление "Право" и ОКС "Магистър след бакалавър"
2 000 евро – 3 911,66 лв.
1 650 евро – 3227,12 лв.
Чуждестранни докторанти
2 000 евро – 3 911,66 лв.
-
1 250 евро - 2 444.75 лв.
Езиков курс
1 500 евро – 2 933,75 лв.

ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
Направление:

“Икономика”, “Администрация и управление”
Редовно обучение
Чуждестранни студенти, за ОКС “Бакалавър”
1 900 евро – 3 716,08 лв.
Чуждестранни студенти, за ОКС “Магистър след бакалавър”
2 000 евро – 3 911,66 лв.
Езиков курс
1 650 евро - 3 227,12 лв.


Направления:

“Социология, антропология и науки за културата”, “Политически науки”, “Обществени комуникации и информационни науки”, “Право”, “Икономика”, “Администрация и управление”
Редовно обучение
Задочно обучение
Чуждестранни докторанти
2 500 евро – 4 889,50 лв.
1 750 евро – 3 422,65 лв.


Годишни такси за обучение на докторантите по научни области за учебната 2015 - 2016
Редовно обучение
Задочно обучение
Направления: “Социология, антропология и науки за културата”, “Политически науки”, “Обществени комуникации и информационни науки”, “Право”
1 478 лв.
1 478 лв.
Направления: “Икономика”, “Администрация и управление”
924 лв.
924 лв.ОСВОБОДЕНИ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ:

  • КРЪГЛИ СИРАЦИ ДО 26 ГОДИНИ
  • ИНВАЛИДИ С ИЗГУБЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 70 И НАД 70% (І и ІІ група)
  • ВОЕННОИНВАЛИДИ
  • ЛИЦА ОТГЛЕДАНИ В ДОВД

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.
За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".