Обновено: вторник, 19 септември 2017 9:53

График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.

Редовно обучение

Срокове за записване Курс
1 18.09. - 29.09.2017 г. (по график)
трети курс
2 02.10 - 10.10.2017 г. втори курс
3 11.10 - 17.10.2017 г.  четвърти курс
4 18.10 - 20.10.2017 г. пети курс

 


 


Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.